Categorieën

JumpKing Trampolines Nederland

Nieuwsbrief

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van

Jumpking Trampolines

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 12038995
BTW Nummer: NL819230510B01

Artikel 1 Algemeen

1.1 Indeze voorwaarden wordt verstaan onder:

afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Jumpking Trampolines producten levert;

leveren: leveren, verhuren en/of op een andere wijze ter beschikking stellen;

product: zaken en/of diensten.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, op grond waarvan Jumpking Trampolines aan afnemer, een of meer producten levert van het ogenblik af, dat afnemer aan Jumpking Trampolines om een aanbieding vraagt, dan wel dat Jumpking Trampolines, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.

1.3 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Jumpking Trampolines en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.6 Deze algemene voorwaarden kunnen door Jumpking Trampolines worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door Jumpking Trampolines gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Een opdracht tot levering van producten, waaronder mede is te verstaan de aanvaarding van een aanbod, dient schriftelijk te geschieden.

2.3 Jumpking Trampolines behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Jumpking Trampolines binnen 14 dagen na ontvangst van de opdracht, dan wel - bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding - door uitvoering van de levering.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. weergegeven in reclame-uitingen en andere mededelingen, waaronder aanbiedingen van Jumpking Trampolines, gelden slechts bij benadering.

2.6 Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot ontbinding vormen, voorzover zij niet uitmonden in een door Jumpking Trampolines te verrichten wezenlijk andere prestatie.

2.7 Jumpking Trampolines behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de aanbieding, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen.

2.8 Door Jumpking Trampolines verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als aanbieding.

Artikel 3 Levering

3.1 Alle door Jumpking Trampolines genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Jumpking Trampolines bekend waren.

3.2 Opgegeven (leverings)termijnen zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald.

3.3 Bij niet tijdige levering dient afnemer Jumpking Trampolines terzake schriftelijke in gebreke te stellen en aan Jumpking Trampolines een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Heeft na verloop van deze termijn nog steeds geen levering plaatsgevonden, dan is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.4 Overschrijding van Jumpking Trampolines opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3.5 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Jumpking Trampolines de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Jumpking Trampolines gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

3.6 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor afnemer beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de goederen opgeslagen voor zijn rekening en risico. Afnemer dient de vervoers-, opslag- en andere kosten voortvloeiend uit het niet afnemen van de goederen voor zijn rekening te nemen

3.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering plaats af bedrijf Jumpking Trampolines. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op afnemer. De plaats van aflevering dient voor het door of vanwege Jumpking Trampolines gebruikte vervoermiddel op normale wijze bereikbaar te zijn. Aflevering vindt plaats bij de ingang.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen en tarieven zijn standaard in Euro en zijn exclusief aflevering, montage, voorlichting en/of andere nevenprestaties van de zijde van Jumpking Trampolines en exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Indien na de aanbieding of na het totstandkomen van een overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen en tarieven zijn gebaseerd, is Jumpking Trampolines gerechtigd om de prijs dan wel het tarief dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Jumpking Trampolines al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft afnemer in beginsel niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten, invoerrechten en/ of verpakkingskosten welke afwijken van de gebruikelijke verpakking zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van afnemer.

4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Jumpking Trampolines op geen enkele wijze bij een latere overeenkomst.

4.5 Met het verschijnen van nieuwe prijslijsten komen alle voorgaande uitgaven te vervallen.

Artikel 5 Betaling en reclame

5.1 Betaling dient te geschieden via vooruitbetaling.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting.

5.3 Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht hiermee te hebben ingestemd.

5.4 Afnemer is verplicht de producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde producten worden door Jumpking Trampolines slechts in behandeling genomen indien zij binnen acht werkdagen na levering schriftelijk aan Jumpking Trampolines kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

5.5 Reclames ontheffen afnemer niet van zijn betalingsverplichting.

5.6 Retourzendingen door afnemer zijn slechts mogelijk na overleg met Jumpking Trampolines en geschieden voor rekening en risico van afnemer.

5.7 Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Jumpking Trampolines, zonder enige ingebrekestelling, het recht afnemer van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Alle vorderingen van Jumpking Trampolines op afnemer worden op dat moment terstond opeisbaar.

5.8 Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Jumpking Trampolines met betrekking tot leveranties tegen afnemer moet nemen bij het niet nakomen door afnemer van zijn betalingsverplichtingen zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,- en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

5.9 Indien goede grond bestaat om te veronderstellen dat afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet stipt zal nakomen, is Jumpking Trampolines gerechtigd voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. De te stellen zekerheid kan bestaan in de vorm van een al dan niet volledige vooruitbetaling; in de vorm van een deugdelijke bankgarantie; dan wel in een andere door Jumpking Trampolines te stellen zekerheid.

5.10 Indien afnemer in staat van faillissement raakt; in surséance van betaling geraakt; onder curatele wordt gesteld; ofwel indien ter zijner laste enige vorm van beslag wordt gelegd; of wanneer hij overlijdt; of in liquidatie treedt; of overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf; of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap; dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; kan Jumpking Trampolines de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan afnemer en/of enig door de afnemer aan Jumpking Trampolines verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 6 Garantie

6.1 Jumpking Trampolines garandeert dat de door haar geleverde producten van deugdelijk materiaal zijn en met goed vakmanschap zijn vervaardigd.

6.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen geldt de garantie gedurende twaalf maanden na levering voor gebreken die zich voordoen in de vorm van materiaal- en/of fabricagefouten, een en ander ter beoordeling van Jumpking Trampolines.

6.3 Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een gebrek optreedt, zal er naar keuze van Jumpking Trampolines worden overgegaan tot ofwel kosteloze reparatie, ofwel tot vervanging van het gebrekkige product ofwel tot creditering van afnemer.

6.3.1 Wanneer wordt afgesproken dat Jumpking Trampolines een vervangend onderdeel per post toestuurt dient eerst het defecte onderdeel door de klant te worden opgestuurd.

6.4 Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.

6.5 Aansprakelijkheid voor vertragingen, fouten, of eventuele schade (in welke vorm dan ook), veroorzaakt door een ondeugdelijk product en/of door reparaties, gedaan door Jumpking Trampolines (of door haar aangewezen reparateurs), wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.

6.6 Geen aanspraak op garantie, noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen, kan worden gemaakt: als het product: onoordeelkundig of onzorgvuldig is gebruikt; het een ander gebrek betreft dan genoemd in artikel 6.2 (bijvoorbeeld normale slijtage); door anderen dan Jumpking Trampolines (of door haar aangewezen reparateurs) veranderingen zijn aangebracht of door hen reparatie heeft plaatsgevonden; in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn; en/of een of meer merken en/of (serie)nummers van het product zijn verwijderd en/of gewijzigd.

6.7 Vervangende onderdelen, die gebruikt worden voor reparatie, kunnen zowel nieuwe als gereviseerde onderdelen zijn. Onderdelen welke ingevolge een reparatie worden vervangen, worden eigendom van Jumpking Trampolines.

6.8 De garantiebepalingen zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor producten die door Jumpking Trampolines geleverd zijn.

 

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan Jumpking Trampolines verschuldigde betalingen behoudt Jumpking Trampolines zich het eigendom voor van alle door haar krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betalingen van al hetgeen Jumpking Trampolines krachtens de koopovereenkomst toekomt. Afnemer mag, zo lang geen algehele betaling van de geleverde producten heeft plaatsgevonden, de hem geleverde producten niet vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen.

7.2 Jumpking Trampolines is gerechtigd haar eigendomsrechten op de producten als bedoeld in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien Jumpking Trampolines deze producten terugneemt, is afnemer aansprakelijk voor de hiermede gepaard gaande kosten. Voorts heeft Jumpking Trampolines het recht eventuele schade aan de producten op afnemer te verhalen.

7.3 Afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7.4 Afnemer is verplicht de geleverde producten, waarvan het eigendom bij Jumpking Trampolines berust, afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

7.5 Voorts is afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Jumpking Trampolines.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Voor persoon- of zaakschade ontstaan bij het installeren, bij het gebruik of ten gevolge van de geleverde producten kan Jumpking Trampolines, behoudens in het geval dat afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jumpking Trampolines, niet aansprakelijk worden gesteld.

8.2 Jumpking Trampolines is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

8.3 Jumpking Trampolines is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Jumpking Trampolines toerekenbare opzet of grove schuld.

8.4 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Jumpking Trampolines geleverde producten, is Jumpking Trampolines niet aansprakelijk.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien Jumpking Trampolines door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

9.2 Indien de overmacht één maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

9.3 Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Jumpking Trampolines als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 10 Verplichting van Afnemer

10.1 Afnemer zal aan Jumpking Trampolines alle, voor de uitvoering van de werkzaamheden van Jumpking Trampolines, benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

10.2 Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing van de geleverde producten.

10.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of producten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Jumpking Trampolines staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Jumpking Trampolines het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Jumpking Trampolines in rekening te brengen.

 

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond. Jumpking Trampolines heeft het recht om zich ook tot de bevoegde rechter van de woonplaats van afnemer te wenden.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Inalle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij Jumpking Trampolines.